ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων από Ιδιωτικά Funds.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα
  (Αναπτυξιακός & Επενδυτικός Νόμος, ΕΣΠΑ)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες Αποτίμησης Επιχειρήσεων
 • Μελέτες Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking)
 • Μελέτες Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Λειτουργιών
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)

CONSULTING

 • Business Financing from Private Funds & Banks
 • Economical & Technical studies for subsidized programs
  (Development & Investment Law, NSRF)
 • Impairment of debts
 • Sustainability & Business Valuation Studies
 • Comparative Assessment Studies (Benchmarking)
 • Business Operations Reengineering Studies
 • Business Plans