ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
  (Απλογραφικών: 30€/μήνα & Διπλογραφικών: 100€/μήνα)
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α. (20€)
 • Δηλώσεις Μ.Υ.Φ. (Συγκεντρωτικές)
 • Φορολογικές Δηλώσεις (φυσικά πρόσωπα: 20€)
 • Δηλώσεις Περιουσιολογίου (20€)
 • Δηλώσεις Μίσθωσης Ακινήτων (10€)
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές (Ατομικές: 60€ / ΙΚΕ: 100€)
 • Μισθοδοσία – Εργατικά – Ασφαλιστικά (20€/μήνα έως 5 εργαζόμενοι)

ACCOUNTING

 • Bookkeeping (Simple or Duplicate)
 • VAT Statements
 • MYF Statements (Aggregate Invoices)
 • Tax Declarations
 • Estate Declarations
 • Real Estate Hiring Statements
 • Startups – Changes – Cessations
 • Payroll – Labour – Insurance